JUDr Igor Burger

Majetkové priznanie sudcu za rok 2012

Zoznam nehnuteľností

Názov / Popis Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
rodinny dom,zastavaná plocha,záhrada,poľn.pôda dedičstvo,kúpa 2000 - 2004 110 000 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny


Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
zariadenie domu kupa 2000-2011 16 600 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny
motorové vozidlo - Volkswagen kúpa 2012 22 000 € 1/1 Bezpodielové Prírastok


Majetkové práva

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
život.poistka,úspory úspory a splátky z mesač.platu 1974 - 2011 30 000 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny


Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
NETTO plat a paušálne náhrady 2012 55 747 € 1/1 Bezpodielové


Peňažné záväzkySúbor hnuteľných vecí a majetkových právVyhlásenia


1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
2. Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.

Príjmy a iné pôžitky

Popis Cena
 
 
 
 
 

3. Vyhlasujem, že mne blízke osoby nie sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

Zoznam blízkych osôb

V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb ( § 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie

Meno a priezvisko Inštitúcia Funkčné zaradenie