JUDr. Jaroslav Chlebovič

Majetkové priznanie sudcu za rok 2011

Zoznam nehnuteľností

Názov / Popis Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
dom a pozemok dom - novostavba, pozemok - kúpa 1998 dom-2007 75 000 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny


Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
osobné motorové vozidlo kúpa 19.1.2011 6 800 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny
finančné prostriedky predaj rodičovského majetku 2004 10 000 € 1/1 Výlučné Bez zmeny
finančné prostriedky úspory doposiaľ 45 000 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny


Majetkové práva

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
príjem z funkcie sudcu brutto plat sudcu 2011 38 974 € Bezpodielové Bez zmeny


Príjem z výkonu funkcie sudcuPeňažné záväzky

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
úver združenie predchádzajúcich úverov 22.11.2010 43 000 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny
úver hypotéka 16.11.2006 72 871 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny


Súbor hnuteľných vecí a majetkových právVyhlásenia


1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
2. Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.

Príjmy a iné pôžitky

Popis Cena
 
 
 
 
 

3. Vyhlasujem, že mne blízke osoby sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

Zoznam blízkych osôb

V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb ( § 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie

Meno a priezvisko Inštitúcia Funkčné zaradenie
JUDr. Solčányová Diana Krajský súd v Košiciach predseda senátu