JUDr. Anna Lisá

Majetkové priznanie sudcu za rok 2013

Zoznam nehnuteľností

Názov / Popis Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
rodinný dom výstavba 1995 20 000 € 1/2 Podielové Bez zmeny
parcela kúpa 1989 200 € 1/2 Podielové Bez zmeny
záhrada dedenie 2006 850 € 1/6 Podielové Bez zmeny
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006 500 € 1/6 Podielové Bez zmeny
orná pôda dedenie 2006 650 € 1/3 Podielové Bez zmeny
rodinný dom výstavba 1995 20 000 € 1/2 Manželkine / manželove Bez zmeny
parcela kúpa 1989 200 € 1/2 Manželkine / manželove Bez zmeny


Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
osobné motorové vozidlo zn. Nissan Primera kúpa 2003 24 895 € Výlučné Bez zmeny


Majetkové práva

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Hodnota Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
úspory funkčný plat sudcu 31.12.2013 30 000,00 € Výlučné Prírastok


Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Suma Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
príjem z funkcie sudcu - brutto funkcia sudcu - funkčný plat 31.12.2013 39 654 € Výlučné


Peňažné záväzkySúbor hnuteľných vecí a majetkových právVyhlásenia


1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z.
2. Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.

Príjmy a iné pôžitky

Popis Suma
 
 
 
 
 

3. Vyhlasujem, že mne blízke osoby sú sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zoznam blízkych osôb

V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie.

Meno a priezvisko Inštitúcia Funkčné zaradenie
JUDr. Lisá Simona OS Košice I vyšší súdny úradník