JUDr Ivica Pittnerová

Majetkové priznanie sudcu za rok 2011

Zoznam nehnuteľností

Názov / Popis Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
Rodinný dom Kúpna zmluva 31.7.2006 59 749 € 1/2 Podielové Bez zmeny
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 31.7.2006 0 € 1/2 Podielové Bez zmeny
Rozostavaná stavba stavebné povolenie 24.6.2010 250 000 € 1/2 Podielové Bez zmeny
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 31.7.2006 0 € 1/2 Podielové Bez zmeny
Rozostavaná stavba stavebné povolenie 24.6.2010 250 000 € 1/2 Manželkine / manželove Bez zmeny
Rodinný dom určenie obecného úradu o pridelení súpisného čísla 1995 120 000 € 1/2 Manželkine / manželove Bez zmeny
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1994 13 280 € 1/2 Manželkine / manželove Bez zmeny
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1994 1 590 € 1 Manželkine / manželove Bez zmeny
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2002 3 319 € 1/2 Manželkine / manželove Bez zmeny
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2002 0 € 1 Manželkine / manželove Bez zmeny
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2008 4 647 € 1 Manželkine / manželove Bez zmeny
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy kúpna zmluva 2008 100 000 € 1 Manželkine / manželove Bez zmeny
trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 2002 0 € 1 Manželkine / manželove Bez zmeny


Hnuteľné veciMajetkové práva

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Hodnota Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
životné poistenie poistná zmluva 2002 16 597,00 € 1 Výlučné Iná úprava
životné poistenie poistná zmluva 2005 52 272,00 € 1 Manželkine / manželove Bez zmeny
vklad na účet plat 2011 26 016,48 € 1 Výlučné Bez zmeny


Príjem z výkonu funkcie sudcuPeňažné záväzky

Záväzkový vzťah Dátum
vzniku
Hodnota plnenia
záväzku v kalendárnom roku
Zostatková hodnota
záväzku k 31.12.
Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
úver 2006 58 753 € 58 753 € 1 Výlučné
úver 2011 40 000 € 40 000 € 1 Výlučné
úver 2010 10 000 € 10 000 € 1 Výlučné
úver 2005 99 581 € 99 581 € 1 Manželkine / manželove


Súbor hnuteľných vecí a majetkových práv

Popis veci Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Hodnota Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
obrazy dar, kúpna zmluva 1995-2005 20 000,00 € 1 Manželkine / manželove Bez zmeny


Vyhlásenia


1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z.
2. Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.

Príjmy a iné pôžitky

Popis Suma
 
 
 
 
 

3. Vyhlasujem, že mne blízke osoby sú sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zoznam blízkych osôb

V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie.

Meno a priezvisko Inštitúcia Funkčné zaradenie
Mgr. Maukš Andrej súd vyšší súdny úradník